Anh Ba phải thử thách sinh tồn trên cánh đồng bằng tay không